Elektroniczne postępowanie upominawcze jest jednym z uproszczonych trybów postępowania cywilnego, w którym powód może dochodzić wyłącznie roszczenia pieniężnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Charakterystyczne dla tego postępowanie jest to, że powód pozew składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i jedynie wskazuje w treści dowody, nie dołączając ich do pozwu. Na tej podstawie sąd albo wydaje nakaz zapłaty albo, ustalając brak podstaw do jego wydania – umarza postępowanie.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest następnie doręczany pozwanemu. W tym miejscu warto odnotować, że – inaczej niż ma to miejsce w przypadku zwykłego nakazu zapłaty, czy pozwu, gdzie ustawodawca zdecydował się wprowadzenie doręczenia za pośrednictwem komornika sądowego, gdy pozwany pism tych nie odbiera pod adresem wskazanym w pozwie – nakaz zapłaty uznaje się za doręczony, o ile adres pod którym pozostawiono zawiadomienia, jest zgodny z adresem ujawnionym w rejestrze PESEL.

Środkiem zaskarżenie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu elektronicznym jest sprzeciw, który wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty. Wniesienie sprzeciwu powoduje umorzenie postępowania w takiej części w jakiej nakaz został zaskarżony w sprzeciwie. Do sprzeciwu takiego nie ma również wymogu składania żadnych dowodów. Tym samym w bieżącym stanie prawnym złożenie sprzeciwu co do całości nakazu zapłaty spowoduje umorzenie postępowania, przy czym powód może w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego wnieść pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze i w takim przypadku skutki prawne jakie wiążą się z wytoczeniem powództwa (w szczególności przerwanie biegu przedawnienia roszczenia) następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

W przypadku umorzenia postępowania na skutek wniesienia sprzeciwu, każda ze stron ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. Jednak jeśli powód w terminie 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego, wniesie pozew ponownie w innym postępowaniu niż elektroniczne, każda ze stron może żądać w tym postępowaniu zwrotu kosztów poniesionych w postępowaniu elektronicznym.