Dnia 8 października 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną (Znak: PT1.8101.1.2021) w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”), tj. zwolnienia od podatku usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

W praktyce istniała bowiem rozbieżność w wydawanych przez Krajową Informację Skarbową interpretacji indywidualnych, co do możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT w przypadku gdy najemcą lokalu mieszkalnego była podmiot gospodarczy (głównie Spółki), który następnie lokal podnajmował dalej innym osobom w celu zaspokojenia przez nich ich potrzeb mieszkaniowych bądź udostępniał przedmiotowy lokal swoim pracownikom jako kwaterę pracowniczą (odpłatnie bądź nieodpłatnie).

W wydanej przez Ministerstwo Finansów interpretacji przyjęto stanowisko, zgodnie z którym, usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym (np. lokalu mieszkalnego), świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT.

Z interpretacji tej wynika również pośrednio, że jeżeli najemcą jest podmiot, który nieodpłatnie udostępnia lokale mieszkalne zatrudnionym przez siebie pracownikom, to lokale te wprawdzie realizują cel mieszkaniowy, ale nie jest to cel wyłączny. W takim przypadku wynajem jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, choć pośrednio zaspakajane są potrzeby mieszkaniowe zatrudnionych pracowników. W tej sytuacji wynajem nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lecz prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem wynajmowanych lokali. Pozwala to na wyciągnięcie wniosku, że w praktyce podmioty inne niż osoby fizyczne, nie posiadają swoich potrzeb mieszkaniowych, które mogły by zaspokajać i korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Zwrócić należy uwagę, że interpretacja ta potencjalnie czyni z osób fizycznych wynajmujących lokale mieszkalne na rzecz podmiotów udostępniających lokale swoim pracownikom (co jest aktualnie dość często spotykaną praktyką) podatników VAT czynnych. Mogą oni jednak skorzystać nadal z zwolnienia VAT w oparciu o art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że wartość sprzedaży dokonanej w ciągu roku nie przekroczy 200.000,00 PLN.

Pamiętać również należy, że podmioty które otrzymały interpretacje indywidualne, w ramach których w opisanych wyżej okolicznościach, uznane zostały za zwolnione z obowiązku uiszczania podatku VAT, mogą korzystać ze zwolnienia aż do momentu otrzymania od Szefa Krajowej Informacji Skarbowej postanowienia o stwierdzającego wygaśnięcie interpretacji indywidualnej.