W art. 435 i 436 Kodeksu cywilnego uregulowane zostały zasady odpowiedzialności osoby prowadzącej  przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) oraz posiadacza pojazdu mechanicznego. W obu przypadkach ustawodawca zdecydował się na odejście od podstawowej zasady odpowiedzialności tj. zasady winy, na rzecz zaostrzonego reżim odpowiedzialności – zasady ryzyka. Zgodnie z tą zasad zarówno osoba prowadząca przedsiębiorstwo o którym mowa a art. 435 k.c. jak i posiadacz pojazdu mechanicznego aby zwolnić się od odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z ruchem przedsiębiorstwa czy pojazdu, musi wykazać jedną z poniższych okoliczności (tzw. przesłanek egzoneracyjnych):

  1. Szkoda była skutkiem wystąpienia siły wyższej
  2. Szkoda powstała na skutek wyłącznej winy poszkodowanego
  3. Szkoda powstałą na skutek wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą podmiot objęty odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, nie ponosi odpowiedzialności.

W tym materiale omówiona zostanie ostatnia z przesłanek egzoneracyjnych.

Na wstępie rozważań wskazać należy, że osobami trzecimi w rozumieniu art. 435 k.c. są takie podmioty, których nie łączy z przedsiębiorstwem żaden stosunek prawny i za które przedsiębiorstwo nie odpowiada, a także takie, które nie są włączone w ruch przedsiębiorstwa, pozostając poza jego ruchem. Wyłączna wina w spowodowaniu szkody, przewidziana w art. 435 § 1 k.c. występuje zaś wtedy, gdy zawinione działanie osoby trzeciej, było jedyną przyczyną wypadku, a ruch pojazdu czy przedsiębiorstwa jest z punktu widzenia przyczynowego przypadkową okolicznością, nie stanowiącą przyczyny szkody.

W doktrynie i orzecznictwie pojawił się natomiast spór, czy w sytuacji gdy nie da się zidentyfikować osoby trzeciej podmiot objęty odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka może zwolnić się od odpowiedzialności w oparciu o tą przesłankę egzoneracyjną (tzw. koncepcja winy anonimowej).

W orzecznictwie funkcjonowała dość jednolita linia orzecznicza, zgodnie z którą ustalenie i przypisanie winy osobie trzeciej której działanie było wyłączną przyczyną szkody, związane jest zawsze z konkretnie oznaczonym podmiotem, a brak możliwości jego identyfikacji jest równoznaczny z upadkiem tej przesłanki egzoneracyjnej.

Wyłom od tej linii orzeczniczej dokonał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lipca 2017 r. III CZP 30/17, w której tezie wskazano, że prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba ta nie została zidentyfikowana. W zakresie odpowiedzialności posiadacza pojazdu mechanicznego powyższe stanowisko potwierdzone zostało w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2020 r. II CSK 668/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2021 r. IV CSKP 31/21, w których wyraźnie wskazano, że zasady jakie stosuje się do odpowiedzialności na zasadzie ryzyka przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody, należy analogicznie stosować do posiadacza pojazdu mechanicznego, co odnosi się również do wykładni przesłanek egzoneracyjnych.

W kontekście powyższych orzeczeń można więc wysnuć wniosek, że do wyłączenia odpowiedzialności posiadacza mechanicznego środka komunikacji czy osoby prowadzącej przedsiębiorstwa wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody nie jest konieczne, aby osoba trzecia była znana i zidentyfikowana, wystarczy pewność, że szkoda wynikła z działania tej osoby, za którą podmiot objęty odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka nie ponosi odpowiedzialności, a ponadto okoliczności faktyczne konkretnej sprawy wskazują, że zachowanie osoby trzeciej (osób trzecich) wyrządzające szkodę wymagało takiego stopnia świadomości, wiedzy i siły, które zazwyczaj występują u osób poczytalnych i powyżej 13 roku życia. Redakcja przepisu art. 425 KC nie uprawnia do konstruowania domniemania braku poczytalności. Wniosek co do istnienia u osoby trzeciej (osób trzecich) poczytalności, bądź jej braku może być wyprowadzony z całokształtu okoliczności sprawy.